حاصل اوقات

1396/03/27  -  پرانتز باز شرکت
این کتاب برشی از تاریخ معماری ایران است. مرجعی برای درک بخشی از وقایع سپهر معماری این مملکت؛ برهه ای تاریخی که در آن مرز بین رفاقت، رقابت، خودخواهی، تعهد، شرافت، خدمت، شهرت، موفقیت فردی، سعادت جامعه و اولویت بخشی به ارزش های فردی و یا اجتماعی به شدت با یکدیگر تداخل می نمودند.
بـ ازگشت
فتوت گروه معماری