مصلی بزرگ گلپایگان
1390
مذهبی
طراحی
اصفهان, گلپایگان
 | 
بـ ازگشت