سر در ورودی ساختمان کریم زاده
1388 - 1388
مسکونی
اجرا شده
اصفهان, اصفهان
 | 
بـ ازگشت